นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์การค้า เดอะเมอร์คิวรี่วิลล์ และ อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ และอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ (“อาคารฯ”) เป็นศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานที่อยู่ภายใต้การบริหารของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (กองทรัสต์ฯ) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด ซึ่งเคารพและให้ความสำคัญถึงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้ใช้อาคารฯ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านทราบว่า อาคารฯ มีการรวบรวมข้อมูลข้อมูลอะไรของท่านบ้าง มีวิธีการใช้ แบ่งปันข้อมูลของท่านอย่างไร และท่านมีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรในการจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นของท่าน

2. การรักษาความปลอดภัย

อาคารฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่มีความจำเป็นและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดให้มีการเข้าถึงเฉพาะพนักงานและบุคคลที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เราอาจมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมกับอาคารฯ ตลอดจนติดต่อหรือทำธุรกรรมหรือสัญญากับกองทรัสต์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของอาคารฯ ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • เพศ อายุ สัญชาติ
 • ที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ 
 • หมายเลขโทรศัพท์ (รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือหมายเลขมือถือ)
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 • ภาพของท่าน
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่าน Cookies
 • ข้อมูลรถยนต์
 • ข้อมูลชื่อ Facebook และ IG

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ผ่านเว็บไซด์: เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้เมื่อท่านติดต่อขอข้อมูลการเช่าพื้นที่หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ ผ่านกล่องข้อความหน้าเว็บไซต์
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่าน Cookies: เว็บไซต์จะจดจำการใช้งาน การตั้งค่าและความต้องการของผู้ใช้ คุกกี้เหล่านี้จะถูกส่งไปยังเบราเซอร์ของท่านเพื่อเก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Cookies ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ ของเรา  (ลิงค์ไปที่หน้านโยบาย)
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทาง Social Media: เราอาจมีการเก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้ Facebook หรือ Instagram ของท่านเมื่อท่านทำการติดต่อกับเราผ่านช่องทาง Social Media นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูล หรือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูลโดยตรง: เมื่อเจ้าของข้อมูลมีความประสงค์จะเข้าทำธุรกรรม ติดต่อ สื่อสาร หรือดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกองทรัสต์ฯ ทางเราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ อาคารฯ โดยเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านในการขอยืนยันรับสิทธิต่างๆ ผ่านการสอบถาม การส่งเอกสาร ตลอดจนการแลกบัตรเข้าอาคาร ณ จุดประชาสัมพันธ์ของอาคารฯ
 • การเก็บรวบรวมผ่านช่องทางอีเมลหรือการโทรศัพท์: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านการสอบถามข้อมูลของท่านถึงเราด้วยช่องทางอีเมลหรือโทรศัพท์
 • ข้อมูลจาก Agency: เนื่องจากเรามีการแต่งตั้ง Agency ในการจัดหาผู้เช่าอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าฯ หากมีผู้สนใจเช่าสำนักงานและศูนย์การค้าฯของเรา Agency จะส่งข้อมูลมาให้เราเพื่อพิจารณาเสนอพื้นที่เช่า
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านผู้บริหารอาคารฯ: ในการบริหารจัดการพื้นที่เช่าท่านอาจมีการให้ข้อมูลหรือผู้บริหารอาคารอาจมีการเรียกเก็บข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ในการใช้อาคารของท่านหรือเพื่อความปลอดภัยของอาคาร อาทิ การขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออนุญาตให้ผู้เช่าพื้นที่เข้าตกแต่งหรือใช้พื้นที่เช่าหรือการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริการที่จอดรถ เป็นต้น
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านกล้องวงจรปิด: เพื่อความปลอดภัยของการบริหารจัดการอาคารฯ อาคารฯมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะภายในและโดยรอบอาคารฯ ซึ่งอาจมีการบันทึกภาพใบหน้า ร่างกาย และการเคลื่อนไหวของท่าน
 • การเก็บรวบรมข้อมูลผ่านการถ่ายรูปหรือการบันทึกวีดีโอ: เนื่องจากอาคารฯ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าในลักษณะต่างๆ เป็นประจำ ซึ่งอาจมีการบันทึกวีดีโอหรือถ่ายรูปกิจกรรมนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเป็นการกระทำภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อการทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและการให้บริการศูนย์การค้าและสำนักงาน การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือการป้องกันประโยชน์สาธารณะ

6. การเปิดเผยข้อมูล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่าน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ หรือเป็นการจำเป็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น อาคารฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือบริหารจัดการกองทรัสต์เพื่อการตรวจสอบภายในหรือเพื่อการจำเป็นในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งบริษัทหรือหน่วยงานดังกล่าวจะมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเพียงพอ

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ กฎหมาย หรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมเท่านั้น

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการ:

(1) เพิกถอนความยินยอม
(2) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน
(3) แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
(4) ลบข้อมูลส่วนบุคคล
(5) ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
(6) โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และ
(7) คัดค้านการประมวลผล เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เป็นการขัดหรือแย้งหรือไม่เป็นไปตามสิทธิที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือคำสั่งศาล
 3. เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 4. เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ฟุ่มเฟือย หรือไม่สมเหตุสมผล
 5. มีผลต่อการสืบสวนสอบสวน การใช้สิทธิทางกระบวนการยุติธรรม หรือการพิจารณาพิพากษาของศาล

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซด์เพื่อให้ทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบัน

10. ช่องทางการติดต่อ

บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด

ที่อยู่: 338 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ยูนิต 1701-2 ชั้น 17, ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10240

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 02-258-4515 ต่อ 105

Email: mercuryvillechidlom@gmail.com

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้